Dự án

Công nghệ nước và môi trường

Transfer project to Integrated Wastewater Concept for Industrial Zones for tropical transformation and developing countries exemplified at Vietnam


Quản lý đất đai

Cường độ sử dụng đất và kỹ nghệ sinh thái - Những công cụ đánh giá rủi ro và cơ hội trong các hệ thống sản xuất lúa có tưới tiêu

Sự thích ứng bền vững của các hệ sinh thái nông nghiệp ven biển đối với hiện tượng xâm nhập mặn gia tăng


CLIENT

Vietnamese-German Cooperation to Develop Sustainable Technologies for the Karst Water Management


Các dự án đã hoàn thành

Liên minh quốc tế nghiên cứu về nước của bang Sachsen. Phần khu vực Đông Nam Á / Việt Nam

Hệ thống thông tin về nước cho sự phát triển bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long

Megacity Research Project TP. HCM Quy hoạch môi trường đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cho thành phố Hồ Chí Minh (mạng lưới đô thị Tp. HCM)

Khép kín chu trình dinh dưỡng trong Hệ thống xử lý nước phi tập trung ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

Nền tảng khoa học cho việc quản lý vùng ô nhiễm ở Việt Nam
 

Quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước tại các tỉnh Nam Định, Lâm Đồng, Cần Thơ

Quản lí chất thải đô thị theo phương pháp tổng hợp với mô hình bán tập trung - Nghiên cứu điển hình thành phố Hà Nội

Xử lý nước thải công nghiệp trong chế biến bột sắn và quản lý bền vững, kiểm soát ô nhiễm nguồn nước tại các khu kinh tế trọng điểm ở miền nam Việt Nam

Khai thác mỏ và môi trường ở Việt Nam

Giải pháp tổng hợp xử lý nước thải cho các khu công nghiệp điển hình là khu công nghiệp Trà Nóc, tỉnh Cần Thơ

Giải pháp quản lý tổng hợp nước đối với làng nghề

Tương tác giữa sử dụng đất và biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Vũ Gia Thu Bồn, miền Trung Việt Nam

Công nghệ bảo vệ nước và môi trường các vùng bờ biển Việt Nam

Giám sát giao thông đô thị trực tuyến – Giải pháp Quản lý giao thông và Phát triển đô thị Hà Nội

Xây dựng giải pháp xử lý nước thải tại các doanh nghiệp dệt nhuộm của Việt Nam bằng quá trình oxy hoá tiên tiến dùng xúc tác quang hoá Nano Titan đioxit

Đào tạo quốc tế trong lĩnh vực khai thác mỏ để đảm bảo tính bền vững trong quản lý nguồn nhân lực

 

Hình ảnh: Thí nghiệm gần thành phố Cần Thơ về việc lắng đọng chất thải (2), nguồn: WISDOM

Hình ảnh: Thí nghiệm gần thành phố Cần Thơ về việc lắng đọng chất thải (2), nguồn: WISDOM

Hình ảnh: Ruộng lúa gần Hà Nội với mộ của tổ tiên, dự án LEGATO, nguồn: Josef Settele

Hình ảnh: Tình trạng ô nhiễm sông Thị Vải, dự án EWATEC-COAST, nguồn: Volker Pick, HS-OWL

Hình ảnh: Đoàn đại biêu VINACOMIN thăm MIBRAG vào tháng 2/2012, nguồn: TRAIN@MINE

Hình ảnh: Đánh giá dữ liệu chung trong nhóm dự án quốc tế, dự án IWRM, nguồn: eE+E Environmental Engineering and Environment, Sylvia Zaun

Liên hệ

Vietnamese-German Office for Sustainability Research Cooperation (VD-Office)

Room 401, Vietnamese-German Centre
Hanoi University of Science and Technology,
1 Dai Co Viet, Hanoi, Vietnam

Tel.: +84 4 321 817 54
Fax: +84 4 321 817 56
info@vd-office.net

Tin tức

Thông báo
Change of office address
Link

© Copyright 2016 VD-Office, info@vd-office.net