Chức năng và Nhiệm vụ

Văn phòng VD về Nước và Nghiên cứu Bền vững

  • Hỗ trợ Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) và Bộ liên bang về Giáo dục và Nghiên cứu (BMBF), CHLB Đức quản lý và điều phối các dự án và các nhiệm vụ hợp tác khoa học và công nghệ song phương;
  • Hỗ trợ cơ quan quản lý dự án phía Đức quản lý các dự án hợp tác song phương;
  • Chuẩn bị và tổ chức cho các đoàn đại biểu từ Việt Nam sang Đức và từ Đức sang Việt Nam;
  • Chuẩn bị cho các cuộc họp của Tổ công tác song phương trong lĩnh vực công nghệ nước và môi trường;
  • Cung cấp thông tin quan trọng và cần thiết trong lĩnh vực công nghệ nước và môi trường cho cả hai phía, Việt Nam và Đức;
  • Tổ chức các sự kiện liên quan trong lĩnh vực công nghệ nước và môi trường: các khóa đào tạo, hội thảo, hội nghị khoa học, triển lãm, các đoàn tìm hiểu thực tế;
  • Là đầu mối liên lạc của hai Bộ với các Bộ ngành liên quan của Việt Nam như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương cũng như các cơ quan đơn vị, viện nghiên cứu và công ty.

Hình ảnh: ...

Hình ảnh: ...

Hình ảnh: ...

Liên hệ

Vietnamese-German Office for Sustainability Research Cooperation (VD-Office)

Room 401, Vietnamese-German Centre
Hanoi University of Science and Technology,
1 Dai Co Viet, Hanoi, Vietnam

Tel.: +84 4 321 817 54
Fax: +84 4 321 817 56
info@vd-office.net

Tin tức

Thông báo
Change of office address
Link

© Copyright 2016 VD-Office, info@vd-office.net